ورود - ثبتنام

لیگ بین‌المللی معماران جوان

آثار رقابتی
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده دهم

گروه: illution

رتبه: 10
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده نهم

گروه: چهارستون

رتبه: 9
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده هشتم

گروه: maze office

رتبه: 8
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده هفتم

گروه: dot

رتبه: 7
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده ششم

گروه: معمار ملی

رتبه: 6
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده پنجم

گروه: bono studio

رتبه: 5
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده چهارم

گروه: اوژان

رتبه: 4
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده سوم

گروه: basho dwelling

رتبه: 3
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده دوم

گروه: خط نو

رتبه: 2
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده اول

گروه: rea

رتبه: 1
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده دهم

گروه: illution

رتبه: 10
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده نهم

گروه: چهارستون

رتبه: 9
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده هشتم

گروه: maze office

رتبه: 8
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده هفتم

گروه: dot

رتبه: 7
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده ششم

گروه: معمار ملی

رتبه: 6
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده پنجم

گروه: bono studio

رتبه: 5
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده چهارم

گروه: اوژان

رتبه: 4
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده سوم

گروه: basho dwelling

رتبه: 3
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده دوم

گروه: خط نو

رتبه: 2
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده اول

گروه: rea

رتبه: 1
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده دهم

گروه: illution

رتبه: 10
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده نهم

گروه: چهارستون

رتبه: 9
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده هشتم

گروه: maze office

رتبه: 8
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده هفتم

گروه: dot

رتبه: 7
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده ششم

گروه: معمار ملی

رتبه: 6
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده پنجم

گروه: bono studio

رتبه: 5
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده چهارم

گروه: اوژان

رتبه: 4
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده سوم

گروه: basho dwelling

رتبه: 3
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده دوم

گروه: خط نو

رتبه: 2
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده اول

گروه: rea

رتبه: 1
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده دهم

گروه: illution

رتبه: 10
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده نهم

گروه: چهارستون

رتبه: 9
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده هشتم

گروه: maze office

رتبه: 8
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده هفتم

گروه: dot

رتبه: 7
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده ششم

گروه: معمار ملی

رتبه: 6
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده پنجم

گروه: bono studio

رتبه: 5
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده چهارم

گروه: اوژان

رتبه: 4
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده سوم

گروه: basho dwelling

رتبه: 3
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده دوم

گروه: خط نو

رتبه: 2
آثار رقابت مرحله نهایی برگزیده اول

گروه: rea

رتبه: 1